Az EFOP-3.3.1-15-2015-00627. számú „Értékmentő tanoda folytatása!” projekt bemutatása

A projekt alapvető célja, hogy az általános iskolai tanulókat segítse képességeik kibontakoztatásán keresztül iskolai előrehaladásukban annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolában, vagy elhelyezkedési lehetőséget nyújtó szakiskolában folytathassák tanulmányaikat. A középfokú oktatási intézmény tanulói esetében szintén az iskolai előrehaladás segítése és a lemorzsolódás megakadályozása az elsődleges cél, továbbá a sikeres érettségi vizsga, a piacképes szakmai végzettség megszerzése, a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás elősegítése.

A tanoda a felsorolt célok elérése érdekében a gyermek szükségleteire reagáló, elsősorban tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítséget nyújt. Segítségnyújtásban a támogató pedagógusok, segítő szakemberek, szülők és más felnőttek segítenek. Alapvető, hogy a tanoda-program nem a tanulókat csoportosítja tantárgyak, szaktanárok köré, hanem éppen fordítva: a tanulók egyéni fejlettsége és szükségletei alapján határozza meg, hogy melyek azok a területek, ahol fejlesztésre, segítségre van szükség.

A tanoda kiemelt célja, hozzájáruljon a társadalmi leszakadás megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz.

A tanodában zajló pedagógiai munkát meghatározza az egyéni igényekre reflektáló, személyre szabott bánásmódra való törekvés, a gyermekközpontú megközelítés, a tanulók előrehaladásának nyomon követése, a gyermek, tanuló fejlődését biztosító objektív értékelés és a partneri együttműködés jellemzi.

A tanodában való részvétel a célcsoportként megjelölt tanulók számára önkéntes, ingyenes.

A projekt megvalósítása során a tanodánkban uzsonnát biztosítunk a megjelent tanulóknak, valamint kirándulásokat, nyitott tanodai programokat szervezünk. Tanodánkban a tanulók számára heti 2, havonta 1 alkalommal hétvégén biztosítunk foglalkozásokat.

A tanoda helyszíne: Jászladány, Kossuth Lajos út 141.


A projekt elsődleges célja olyan tanoda létrehozása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányaik során sikereket érjenek el, csökkenjenek az esélykülönbségek és lehetőségük legyen egy sikeres életpálya elérésére. Ennek elérése érdekében a következő tevékenységeket tervezzük:

Toborzás:A program sikeres megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanodai projekt folytatásáról az érintett gyermekek és szüleik, tanáraik értesüljenek. A programba történő toborzás során figyelünk arra, hogy a bevont személyek legalább 70%-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 49%-ban pedig hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók legyenek, illetve hogy a programba bevont tanulók legalább 30 %-a roma származású legyen.

Kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel: A projekt megkezdését követő három hónapon belül az együttműködési megállapodásokat megkötjük.

Mérések:A pályázat nyertessége esetén együttműködési megállapodás kötünk az Oktatási Hivatallal a bemeneti és kimeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében. Köztes méréseket is végzünk projekt megvalósítása során 2 alkalommal. A mérések kiterjednek a szociális kompetencia, matematika-logika, szövegértés, tanulási módszertan, szociális kompetencia területeire valamint az IKT kompetenciákra. Cél, , hogy az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók minimum 50 %-ánál legalább 10 % mértékű javulás következzen be.

Egyéni fejlesztési tervek készítése, egyéni haladási napló vezetése:A bemeneti mérések eredménye alapján tanulónként egyéni fejlesztési tervet készítünk, amely megfelel a Tanodai Standardnak.

A fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint: Olvasási, szövegértési, szövegalkotási gyakorlatokkal vezetjük el a tanulókat az egyes tantárgyak önálló tanulásához, ezzel lehetővé téve, hogy később a tanodai foglalkozásokon kapott segítség nélkül is eredményesen tanuljanak. A tanodai programunkban fejlesztendő képességek:

  • szövegértési képesség fejlesztése
  • matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése
  • idegen nyelvi képességek fejlesztése
  • IKT kompetenciák fejlesztése
  • tanulási részképesség fejlesztés

A pedagógusaink óratervét a projekt kezdetétől – tanév illetve félév megkezdését követően – számított két hónapon belül készítjük el.

Minden tanévben tervezünk egy nyelvi hét rendezését

Szociális kompetenciák fejlesztése; érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek; a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése: A nyári szünet idején tanévenként 2-2 alkalommal 5 napos, nem bentlakásos tábort szervezünk a szociális kompetenciák valamint a személyiségfejlesztés céljából a drámapedagógia eszközeinek segítségével.

Mentorálás: A projekt során minden tanodai tanuló 2 havonta legalább 1 óra időtartamban személyes megbeszélést tart a mentorával.

A szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba:A projekt során minden tanodai tanuló családját meglátogatja legalább 6 havonta a szakmai megvalósításban résztvevő szakember.

Klub foglakozások: A projekt megvalósítása során 20 klub foglakozást tervezünk egy-egy alkalommal legalább 2 óra időtartammal. A foglakozások témái pl. kreatív foglakozások, önismereti, készség- és személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások, szerepmodellek bemutatása, bevonása.

Pályaorientáció, pályaválasztás segítése: A pályaorientáció során nem feltétlenül születik döntés, a hangsúly itt az információszerzésen és a felkészülésen van. A tanoda szakembere havi legalább egy alkalommal pályaorientációs illetve pályaválasztási tanácsadást tart.

Pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok: Évente megrendezünk egy pályaválasztási napot, ahol a tanoda tanulóinak lehetősége van beszélgetni a térségben működő munkaadókkal. Ezen kívül a munkaügyi központok által szervezett programokon is részt vesznek a tanulóink.

Tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról: A tanodában havi rendszerességgel tájékoztatást nyújtunk a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról.

Szabadidős tevékenységek, kulturális események, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása: A program megvalósítása során és évente egy alkalommal családi sportnapot és egy alkalommal szervezünk hagyományőrző családi napot tartunk. Vállaljuk, hogy legalább 200 fő fog részt venni ezeken a programokon. Minden évben egy alkalommal a település határain kívül kirándulást szervezünk és minden tanévben egy alkalommal részt veszünk településünk kulturális rendezvényén, és évente egy alkalommal egészségnapot rendezünk.

A tanoda programban résztvevő szakmai megvalósítók és a menedzsment számára együttműködést fejlesztő tréninget tervezünk.

 

A támogatás mértéke 100%
A befejezés dátuma 2018.09.20.