A projekt elsődleges célja olyan tanoda létrehozása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányaik során sikereket érjenek el, csökkenjenek az esélykülönbségek és lehetőségük legyen egy sikeres életpálya elérésére. Ennek elérése érdekében a következő tevékenységeket tervezzük: Toborzás: A program sikeres megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanodai projekt folytatásáról az érintett gyermekek és szüleik, tanáraik értesüljenek. A programba történő toborzás során figyelünk arra, hogy a bevont személyek legalább 70%-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 49%-ban pedig hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók legyenek, illetve hogy a programba bevont tanulók legalább 30 %-a roma származású legyen.

Kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel. Mérések: A pályázat megvalósítása során bemeneti és kimeneti mérések végzünk, azokat kiértékeljük. Köztes méréseket is végzünk projekt megvalósítása során 2 alkalommal. A mérések kiterjednek a szociális kompetencia, matematika-logika, szövegértés, tanulási módszertan, szociális kompetencia területeire valamint az IKT kompetenciákra. Cél, hogy az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók minimum 50 %-ánál legalább 10 % mértékű javulás következzen be. Egyéni fejlesztési tervek készítése, egyéni haladási napló vezetése: A bemeneti mérések eredménye alapján tanulónként egyéni fejlesztési tervet készítünk, amely megfelel a Tanodai Standardnak. A fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint: Olvasási, szövegértési, szövegalkotási gyakorlatokkal vezetjük el a tanulókat az egyes tantárgyak önálló tanulásához, ezzel lehetővé téve, hogy később a tanodai foglalkozásokon kapott segítség nélkül is eredményesen tanuljanak. A tanodai programunkban fejlesztendő képességek: szövegértési képesség fejlesztése, matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése, idegen nyelvi képességek fejlesztése, IKT kompetenciák fejlesztése, tanulási részképesség fejlesztés,

A pedagógusaink óratervét a projekt kezdetétől – tanév illetve félév megkezdését követően – számított két hónapon belül készítjük el. Minden tanévben tervezünk egy nyelvi hét rendezését.

Szociális kompetenciák fejlesztése; érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek; a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése: A nyári szünet idején tanévenként egy alkalommal 5 napos, nem bentlakásos tábort szervezünk a szociális kompetenciák valamint a személyiségfejlesztés céljából a drámapedagógia eszközeinek segítségével.

Mentorálás:A projekt során minden tanodai tanuló legalább  2 havonta 1 alaklommal személyes megbeszélést tart a mentorával. A szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba: A projekt során minden tanodai tanuló családját meglátogatja legalább 6 havonta a szakmai megvalósításban résztvevő szakember. Klub foglakozások: A projekt megvalósítása során 18 klub foglakozást tervezünk egy-egy alkalommal legalább 2 óra időtartammal. A foglakozások témái pl. kreatív foglakozások, önismereti, készség- és személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások, Szerepmodellek bemutatása, bevonása. Pályaorientáció, pályaválasztás segítése: A pályaorientáció során nem feltétlenül születik döntés, a hangsúly itt az információszerzésen és a felkészülésen van. A tanoda szakembere havi legalább egy alkalommal pályaorientációs illetve pályaválasztási tanácsadást tart.

Pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok: Évente megrendezünk egy pályaválasztási napot, ahol a tanoda tanulóinak lehetősége van beszélgetni a térségben működő munkaadókkal. Ezen kívül a munkaügyi központok által szervezett programokon is részt vesznek a tanulóink. Tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról: A tanoda honlapján tájékoztatást nyújtunk a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról. Szabadidős tevékenységek, kulturális események, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása: A program megvalósítása során évente egy alkalommal egészségnapot rendezünk és évente egy alkalommal családi sportnapot szervezünk, és egy alkalommal szervezünk hagyományőrző családi napot tartunk. Vállaljuk, hogy legalább 180 fő fog részt venni ezeken a programokon. Minden évben egy alkalommal a település határain kívül kirándulást szervezünk és minden tanévben egy alkalommal részt veszünk településünk kulturális rendezvényén. A tanoda programban résztvevő szakmai megvalósítók és a menedzsment számára együttműködést fejlesztő tréninget tervezünk.

Támogatás mértéke 100 %

A projekt befejezésének dátuma: 2018.12.31