A projekt elsődleges célja olyan tanoda létrehozása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányaik során sikereket érjenek el, csökkenjenek az esélykülönbségek és lehetőségük legyen egy sikeres életpálya elérésére. Ennek elérése érdekében a következő tevékenységeket tervezzük: Toborzás: A program sikeres megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanodai projekt folytatásáról az érintett gyermekek és szüleik, tanáraik értesüljenek. A programba történő toborzás során figyelünk arra, hogy a bevont személyek legalább 70%-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 49%-ban pedig hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók legyenek, illetve hogy a programba bevont tanulók legalább 30 %-a roma származású legyen.

Kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel. Mérések: A pályázat megvalósítása során bemeneti és kimeneti mérések végzünk, azokat kiértékeljük. Köztes méréseket is végzünk projekt megvalósítása során 2 alkalommal. A mérések kiterjednek a szociális kompetencia, matematika-logika, szövegértés, tanulási módszertan, szociális kompetencia területeire valamint az IKT kompetenciákra. Cél, hogy az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók minimum 50 %-ánál legalább 10 % mértékű javulás következzen be. Egyéni fejlesztési tervek készítése, egyéni haladási napló vezetése: A bemeneti mérések eredménye alapján tanulónként egyéni fejlesztési tervet készítünk, amely megfelel a Tanodai Standardnak. A fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint: Olvasási, szövegértési, szövegalkotási gyakorlatokkal vezetjük el a tanulókat az egyes tantárgyak önálló tanulásához, ezzel lehetővé téve, hogy később a tanodai foglalkozásokon kapott segítség nélkül is eredményesen tanuljanak. A tanodai programunkban fejlesztendő képességek: szövegértési képesség fejlesztése, matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése, idegen nyelvi képességek fejlesztése, IKT kompetenciák fejlesztése, tanulási részképesség fejlesztés,

A pedagógusaink óratervét a projekt kezdetétől – tanév illetve félév megkezdését követően – számított két hónapon belül készítjük el. Minden tanévben tervezünk egy nyelvi hét rendezését.

Szociális kompetenciák fejlesztése; érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek; a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése: A nyári szünet idején tanévenként egy alkalommal 5 napos, nem bentlakásos tábort szervezünk a szociális kompetenciák valamint a személyiségfejlesztés céljából a drámapedagógia eszközeinek segítségével.

Mentorálás:A projekt során minden tanodai tanuló legalább  2 havonta 1 alaklommal személyes megbeszélést tart a mentorával. A szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba: A projekt során minden tanodai tanuló családját meglátogatja legalább 6 havonta a szakmai megvalósításban résztvevő szakember. Klub foglakozások: A projekt megvalósítása során 18 klub foglakozást tervezünk egy-egy alkalommal legalább 2 óra időtartammal. A foglakozások témái pl. kreatív foglakozások, önismereti, készség- és személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások, Szerepmodellek bemutatása, bevonása. Pályaorientáció, pályaválasztás segítése: A pályaorientáció során nem feltétlenül születik döntés, a hangsúly itt az információszerzésen és a felkészülésen van. A tanoda szakembere havi legalább egy alkalommal pályaorientációs illetve pályaválasztási tanácsadást tart.

 

Támogatás mértéke 100 %
A projekt befejezésének dátuma: 2018.12.31